Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3

 
12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3)REV 00
ULUSAL YETERLİLİĞİ A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: 60.dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olabilmesi için %80başarı sağlamalıdır.  
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ (BECERİ YETKİNLİKLER) PUANLAMA
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ AÇIKLAR.
1: Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.  3
2: İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.  5
3: Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.  3
4: Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler.  3
5: İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.  3
6: Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.  3
7: Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.  10
8: Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.  3
2: İŞ ÖNCESİ HAZIRLIK VE İŞ PROGRAMI YAPAR.
1: Kullanacağı araç gereçleri temin eder. 5
2: Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar. 5
3: Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder. 5
4: İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar. 5
5: Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar. 5
6: İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.(Merdiveni kullanır) 5
7. İş planını yapar. 5
3: KALİTE SAĞLAMADAKİ TEKNİK PROSEDÜRLERİ UYGULAR.
1: Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. 3
2: İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.  4
3: Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.  5
4: ÇEVRESEL RİSKLERİN AZALTILMASINDA YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLAR.
1: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar. 5
2: Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar. 5
3: Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.  5
4: Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.  5
TOPLAM: 100

Sınava Katılan Adayın                                                                   Formu Teslim Alan Yetkilinin

Adı Soyadı :                                                                                  Adı Soyadı :   

Tarih           :                                                                                 Tarih         :                   

 İmza          :                                                                                  İmza   :     
                     

F119 03 Alçı Sıva A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F119 04 Alçı Sıva A2 Aday Bilgilendirme Formu 

Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik