Duvarcı Seviye 3

  12UY0048-3 DUVARCI (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ
 A1 YETERLİLİK BİRİMİ
PERFORMANS SINAVI
ADAY  BİLGİLENDİRME FORMU
VERİLEN SÜRE: 120.dk.   
UYGULAMA SINAVI AÇIKLAMASI: Aday uygulama sınavının bu biriminden başarılı olmak için en az %80 başarı sağlamalıdır.
PERFORMANS İLE ÖLÇÜLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ  (BECERİ YETKİNLİKLER) PUANLAMA
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ AÇIKLAR.
1: Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.  10
2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’ leri açıklar.  10
3: Çalışma Sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.  10
4: Oluşabilecek aksaklıklar ile bu durumlarda haber verilecek kişileri listeler.  10
5: İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.  10
6: Çalışma sahasının iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren veya iş güvenliği uzmanının talimatlarına uygun olup olmadığını açıklar. 10
2. KALİTE SAĞLAMADAKİ TEKNİK PROSEDÜRÜ UYGULAR
2.1: Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.  5
2.2: İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.  5
2.3: Yapı teknik-ortam uygulama şartlarını açıklar.  10
3.ÇEVRESEL RİSKLERİN AZALTILMASI GEREKENLERİ AÇIKLAR
3.1: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.  5
3.2: Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.  5
3.3: Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.  5
3.4: Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.  5
TOPLAM: 100
Sınava Katılan Adayın                                                                Formu Teslim Alan Mesyet Yetkilisinin

Adı Soyadı                  :                                                                Adı Soyadı                                          :  

Tarih                           :                                                                Tarih                                                   : 

İmza                            :                                                                İmza                                                   :

F119 07 Duvarcı  A1 Aday  Bilgilendirme Formu 

F119 08 Duvarcı  A2 Aday  Bilgilendirme Formu 

Duvarcı Seviye 3 Ulusal YeterlilikEtiketler