İnşaat İşçisi (Seviye 2)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde İnşaat İşçisinin (Seviye 2) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 15UMS0463-2

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri

 

Seçmeli Birimler:

-

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın P1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

            Teorik Sınav (T1):

Sözlü Sınav (T1): A1 birimine yönelik sözlü sınav F 120.11 A1/T1 Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Tablosu’ndaki kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulmaktadır. Sınavda; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav süresi 20. Dk.’dır.

 

Performansa Dayalı Sınav (P1):

(P1) A1 Performans Sınavı: A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosundaki kontrol listesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosunda kritik adımlar belirtilmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekmektedir. Sınav süresi 20 dk.’dır.

(P1) A2 Performans Sınavı: A2 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosundaki kontrol listesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosunda kritik adımlar belirtilmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekmektedir. Sınav süresi 60 dk.’dır.

 

Sözlü(T1*)/ Performans (P1) Sınavları

 

16UY0253 Seviye 2 İnşaat İşçisi rev.00

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Birim Adı

Zorunlu/ Seçmeli

16UY0253-2

A1-T1*

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

10

60/100

20

16UY0253-2

A1-P1

İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Zorunlu

-

80/100

20

16UY0253-2

A2-P1

Genel İnşaat İşleri

Zorunlu

-

80/100

60

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 

 1. BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikâyet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikâyet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKAYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

F119 12 İnşaat İşçisi Seviye 2 A1 Aday Bilgilendirme Formu 

F120 12 İnşaat İşçisi Seviye 2 A2 Aday Bilgilendirme Formu 

İnşaat İşçisi Seviye 2 Ulusal Yeterlilik