Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3)

 1. AMAÇ:

Bayındır Memur Sen MESYET İktisadi İşletmesi tarafından uygulanan belgelendirme sistemi ve süreçleri dahilinde Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3) mesleği için kişilerin yeterlilik şartları ile diğer şartları açıklamaktır.

 

 1. YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

15UMS0475-3 Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

15UMS0476-3 Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

 

 1. YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

 1. YETERLİLİĞİN YAPISI

            Zorunlu Birimler:

15UY0237-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

 

Seçmeli Birimler:

15UY0237-3/B1 Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

15UY0237-3/B2 Fidan Yetiştirme

15UY0237-3/B3Aşı ve Çelikle (Vejetatif ) Üretim

 

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması gerekmektedir.

 

 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 zorunlu birimlerinden ve B grubu seçmeli birimlerin en az birinden başarılı olunması gerekmektedir. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi ardıl veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılmaktadır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Seçmeli birimlerde; birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

            Teorik Sınav (T1):

(T1) A1 birimine yönelik yapılandırılmış sözlü sınav: Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az on (10) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmaktadır.

Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınmaktadır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilmektedir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performansa Dayalı Sınav (P1):

 (P1) A1 Performans Sınavı: Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmıştır, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılmaktadır

 (P1) B1 Performans Sınavı: Kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekmektedir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

 (P1) B2 Performans Sınavı: Kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekmektedir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

(P1) B3 Performans Sınavı: Kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekmektedir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

 

Mülakat (T1*) / Performans (P1) Sınavları

15UY0237-3 Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3)

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Birimi

En az Soru Sayısı

Başarı Notu

Sınav Süresi (dakika)

Adı

Zorunlu / Seçmeli

15UY0237-3

A1-T1*

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Zorunlu

-

60/100

15

15UY0237-3

B1-P1

Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım

Seçmeli

-

70/100

20

15UY0237-3

B2-P1

Fidan Yetiştirme

Seçmeli

-

70/100

20

15UY0237-3

B3-P1

Aşı ve Çelikle Üretim

Seçmeli

-

70/100

20

 

 

 1. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıldır.

 

 1. GÖZETİM SIKLIĞI

-

 

 1. BELGE YENİLEME
 • Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
 • a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
 • b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
 • Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

 1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI:

Adayın belgesini yanlış amaçla kullanıldığının tespit edilmesi, şikâyet alınması durumunda tespit edilen uygunsuzluk ve şikâyet konusu giderilinceye kadar belge askıya alınır. Askı gerekçesinin ortadan kalkması sonucunda belgeli kişinin belge geçerlilik süresi devam ettirilir.

 

 1. BELGENİN İPTAL EDİLMESİ:

Belgeli Kişinin Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belgeli kişinin mesleğini yapabilecek sağlık şartlarının kaybolması durumunda belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını MESYET’ e iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. İTİRAZ VE ŞİKÂYET:

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi https://bms.voc-tester.com/itiraz-sikayet sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurabilir ya da formdan çıktı alarak doldurup ve imzalayarak şahsen, MESYET’ e teslim eder veya faks, eposta vb. ile gönderebilir. MESYET’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

 1. BELGE SORGULAMA:

Belgeli kişilerin belge geçerlilik durumları, iptal ya da askı durumları ile ilgili bilgiye  https://bms.voc-tester.com/belge-sorgulama adresinden ulaşılabilir.

 

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Seviye 3 Ulusal Yeterlilik